top of page

PRIVACYVERKLARING (versie 1.0 - 01/01/2020)

 

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

-    een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.imacon.be en www.sciencebooks.eu, eigendom van nv Imacon en/of u

     hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van

     telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort);

-    op één of andere wijze gebruikt maakt van onze diensten;

-    op één of andere wijze met nv Imacon in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of

     afspraken, social media, enzovoort);

-    deze Privacyverklaring expliciet accepteert.

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1.  Verwerkingsverantwoordelijke

Nv Imacon  is verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

- Per post via: IMACON nv, President Rooseveltplein 21,  8500 KORTRIJK, BELGIË

- Telefonisch op: +056 21 36 32

- Per e-mail: secretariaat@vanwalle.be

- Via de website: www.imacon.be  en www.sciencebooks.eu

2.2.  Verwerker

Nv Imacon kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening ten aanzien van u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van nv Imacon uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Nv Imacon verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt nv Imacon volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

- identificatie – of contactgegevens (uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens, …)

- voorkeurstaal

- cv (bij sollicitatie...)

- uw correspondentie met Imacon nv

- alle door u bezorgde informatie

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

Nv Imacon verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

-    omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat

-    omwille van het gerechtvaardigd belang van nv Imacon om u te kunnen helpen met haar diensten;

-    omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

-    omwille van een contactopname via telefoon, contactformulier op de website of per e-mail

 

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

Nv Imacon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-    Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;

-    Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van contactname, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren

      van onze administratieve diensten;

-    Om u op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten en direct marketing

-    Om contact op te nemen in het kader van een selectie- en aanwervingsproces

 

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van nv Imacon handelen, verwerkt nv Imacon uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen  tenzij wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou vereist zijn.

Nv Imacon neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking.

 

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Nv Imacon bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door nv Imacon geleverde diensten.

 

8. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door nv Imacon worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of afschermen. U kan eveneens de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen en u kan zich, ongemotiveerd in geval van direct marketing of gemotiveerd in andere gevallen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kan uw verzoek op grond van bovenstaande rechten richten aan secretariaat@vanwalle.be of per post op bovenstaand adres. Nv Imacon kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. Merk op dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Privacy Policy heeft, kan u zich eveneens richten tot het secretariaat.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kan u per post bereiken op het adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 en per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be.

 

9. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

Nv Imacon heeft steeds het recht om op elk moment deze Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze Privacyverklaring.

 

10. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK zijn bevoegd in geval van geschil.

bottom of page